Pierwszy program w Pythonie „Hello World”

ZiBi

Zazwyczaj nauka języka programowania zaczyna się od napisania i wyświetlenia tekstu „Hello World”. Ten prosty program służy jako wprowadzenie do podstawowych funkcji języka Python oraz pozwala na zapoznanie się z używanym środowiskiem programistycznym, takim jak VSCodium.

Funkcja „print”

Funkcja „print” w Pythonie służy do wyświetlania danych na standardowym wyjściu (domyślnie jest to konsola lub terminal). Może to być pojedynczy ciąg znaków, liczba, zmienna lub wynik jakiejś operacji. Jest niezwykle przydatna do debugowania kodu, umożliwiając sprawdzenie stanu zmiennych podczas wykonania programu. Również często wykorzystuje się ją do prezentacji wyników działania programu.

Przykład użycia funkcji „print” :

print("Hello World")

Powyższe polecenie wyświetli tekst „Hello World” na standardowym wyjściu.

Tyle teorii, teraz czas na praktykę.

Tworzenie pierwszego programu „Hello World”

„Hello World” w interpreterze Pythona

Uruchamiamy terminal i przechodzimy do katalogu, który utworzyliśmy na potrzeby nauki.

Domyślnie terminal w systemie macOS, jak i w Ubuntu, uruchamia się w katalogu domowym użytkownika. Tam właśnie utworzyłem swój katalog, do którego przechodzę za pomocą polecenia:

cd NaukaPython

Następnie, aktywujemy utworzone środowisko wirtualnego:

source my_venv/bin/activate

Gdzie my_venv to nazwa mojego środowiska wirtualnego.

W środowisku wirtualnym uruchamiamy interpreter Pythona:

python

Należy pamiętać, że w środowisku wirtualnym możemy użyć polecenia python zamiast python3, jeśli tylko tak wolimy. Poza środowiskiem wirtualnym używamy wyłącznie polecenia python3.

Następnie, w interpreterze Pythona wpisujemy i uruchamiamy następujące polecenie (naciskając „Enter”):

print("Hello World")

Jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze, to na ekranie zobaczymy napis „Hello World”.

To jest najprostszy program, który można napisać w Pythonie, i jest często używany do sprawdzenia, czy środowisko Pythona jest poprawnie skonfigurowane.

Pierwszy program w Pythonie „Hello World” - Interpreter Python - IamZIBI.pl

Jak widać, interpreter działa na zasadzie, że polecenie jest od razu uruchamiane i natychmiast widzimy dane wyjściowe. Tryb ten jest jedną z najbardziej użytecznych funkcji, gdyż po wpisaniu dowolnej poprawnej funkcji, zobaczymy natychmiast wynik.

Możemy go również wykorzystać jako kalkulator:

Pierwszy program w Pythonie - Interpreter Python - Kalkulator - IamZIBI.pl

Uwaga: zmienna „_” w interpreterze (i tylko tu) przechowuje wynik ostatniej operacji.

Z interpretera Pythona można wyjść następująco:

wpisując polecenie: quit()
lub w systemie Linux lub macOS naciskając: Ctrl+D

„Hello World” w edytorze VSCodium

Uruchamiamy VSCodium.

Otwieramy folder:

Wybieramy menu: File > Open Folder
lub w systemie Linux naciskamy: Ctrl+O
lub w systemie macOS naciskamy: Command+O

Wybieramy folder z naszym projektem, w moim przypadku będzie to folder utworzony w poprzednim wpisie o nazwie „NaukaPython”.

Uruchamiamy terminal:

Wybieramy menu: Terminal > New Terminal
lub w systemie Linux naciskamy: Ctrl+Shift+`
lub w systemie macOS naciskamy: Ctrl+`

Otworzy się terminal w lokalizacji naszego folderu. Teraz możemy aktywować wcześniej stworzone środowisko wirtualne, wpisując następujące polecenie:

source my_venv/bin/activate

Gdzie „my_venv” to nazwa naszego środowiska wirtualnego.

Otwieramy okno wyboru interpretera Pythona:

Wybieramy menu: View > Command Palette…
lub w systemie Linux naciskamy: Ctrl+Shift+P
lub w systemie macOS naciskamy: Shift+Command+P

i wybieramy „Python: Select Interpreter”. Następnie, w otwartym oknie „Select Interpreter” wybieramy interpreter Pythona, który jest zainstalowany w naszym aktywowanym środowisku wirtualnym (venv).

Otwieramy nowy, pusty plik Pythona:

Wybieramy menu: File > New File

W nowym pliku wpisujemy następujący kod:

print("Hello World")

Plik zapisujemy:

Wybieramy menu: File > Save As

i wpisujemy nazwę pliku z rozszerzeniem „.py”, na przykład „hello_world.py”

Teraz możemy uruchomić program w terminalu, wpisując:

python hello_world.py

i naciskając „Enter”.

Program możemy także uruchomić, klikając na ikonę „Run Python File”, znajdującą się w górnym prawym rogu.

Jeśli wszystko wykonaliśmy dobrze, to w terminalu zobaczymy napis „Hello World”.

Gratulacje, właśnie napisaliśmy i uruchomiliśmy nasz pierwszy program w Pythonie za pomocą VSCodium.

Zbigniew Marcinkowski - IamZIBI.pl

Zbigniew Marcinkowski

Mam na imię Zbigniew, ale możesz mi mówić ZiBi. Od dzieciństwa fascynowała mnie technologia. W tamtym czasie raczej psułem rzeczy, niż je naprawiałem. Wszystko się zmieniło, gdy dostałem swój pierwszy komputer. Odnalazłem wówczas swoją pasję, która została ze mną na dobre i na złe. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie "O mnie".

Dodaj komentarz