Operatory

ZiBi

Python zapewnia zestaw wbudowanych operatorów, które są niezbędne do efektywnego manipulowania danymi i wykonywania różnych obliczeń. Operatory te ułatwiają interakcje z liczbami i innymi zmiennymi, które mają fundamentalne znaczenie dla obliczeń i analizy danych.

Operatory arytmetyczne

Python posiada następujące standardowe operatory matematyczne.

Operacja

Opis

x + y

Dodawanie – dodaje wartości po obu stronach operatora.

x - y

Odejmowanie – odejmuje prawy operand od lewego operandu.

x * y

Mnożenie – mnoży wartości po obu stronach operatora.

x / y

Dzielenie – dzieli lewy operand przez prawy operand.

x // y

Dzielenie całkowite – dzielenie operandów, w którym wynikiem jest iloraz, a jeśli wynikiem jest liczba dziesiętna, jest on zaokrąglany w dół do najbliższej liczby całkowitej.

x % y

Modulo – dzieli lewy operand przez prawy operand i zwraca resztę.

x ** y

Potęgowanie – wykonuje obliczenia wykładnicze (potęgowe) na operatorach (x do potęgi y).

-x

Operator jednoargumentowy Minus – operator zmienia znak operandu.

+x

Operator jednoargumentowy Plus – nie zmienia wartości operandu.

Operator dzielenia (’/’) w Pythonie zawsze zwraca wynik jako liczbę zmiennoprzecinkową, nawet w przypadku dzielenia dwóch liczb całkowitych. Z drugiej strony operator dzielenia całkowitego (’//’) zawsze zwraca wynik jako liczbę całkowitą, obcinając wszelkie części ułamkowe. Działa zarówno z liczbami całkowitymi, jak i zmiennoprzecinkowymi.

Operatory te można łączyć w wyrażenia złożone zgodnie ze standardowymi zasadami pierwszeństwa w matematyce: nawiasy, potęgowanie, mnożenie i dzielenie (od lewej do prawej), dodawanie i odejmowanie (od lewej do prawej).

Ponadto, Python udostępnia kilka wbudowanych funkcji matematycznych, które ułatwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych. To niektóre z nich:

Funkcja

Opis

abs(x)

Zwraca wartość bezwzględną ’x’.

divmod(x, y)

Zwraca iloraz i resztę przy dzieleniu ’x’ przez ’y’.

(x // y, x % y)

pow(x, y [, z])

Zwraca ’x’ podniesione do potęgi ’y’,

jeśli ’z’ jest obecne, ’x’ podniesione do potęgi ’y’ modulo ’z’.

round(x [, n])

Zaokrągla liczbę ’x’ do podanej precyzji ’n’.

sum(iterable, start)

Zwraca sumę elementów w obiekcie iterowalnym – jeśli podany jest ’start’, dodaje go do sumy.

Te wbudowane funkcje są łatwo dostępne, wydajne i nie wymagają importowania dodatkowych modułów. Dla bardziej zaawansowanych operacji matematycznych Python udostępnia dodatkowo moduł ’math’, który zawiera funkcje takie jak sinus, cosinus, tangens, liczby pierwsze, logarytmy i wiele innych.

Operatory manipulacji bitami

Operatory manipulacji bitami działają na poziomie pojedynczych bitów liczby, działają tylko na liczbach całkowitych i są używane głównie w programowaniu niskopoziomowym, kryptografii czy grafice. Python oferuje zestaw standardowych operatorów do manipulacji bitami.

Operacja

Opis

x & y

AND bitowy – Porównuje każdy bit dwóch operandów. Jeżeli oba bity są ustawione na 1, wynikowy bit też jest ustawiony na 1, w przeciwnym przypadku wynikowy bit to 0.

x | y

OR bitowy – Porównuje każdy bit dwóch operandów. Jeżeli przynajmniej jeden z bitów jest ustawiony na 1, wynikowy bit jest ustawiony na 1.

x ^ y

XOR bitowy – Porównuje każdy bit dwóch operandów. Jeżeli dokładnie jeden z bitów jest ustawiony na 1, wynikowy bit jest ustawiony na 1.

~x

NOT bitowy – Odwraca bity liczby.

x << y

Przesunięcie w lewo – Przesuwa bity liczby w lewo o określoną liczbę miejsc. Miejsca, które pojawiają się po prawej stronie po przesunięciu, są wypełnione zerami.

x >> y

Przesunięcie w prawo – Przesuwa bity liczby w prawo o określoną liczbę miejsc.

Operacje te są szybkie i efektywne, ale zastosowanie ich wymaga zrozumienia, jak liczby są reprezentowane na poziomie bitów. Są one szczególnie użyteczne w przypadkach, gdy konieczne jest bezpośrednie operacje na bitach.

Operatory przypisania

Operatory przypisania umożliwiają wykonanie operacji matematycznej i przypisania wyniku do zmiennej w jednym kroku.

Na przykład, często pisze się wyrażenie, które aktualizuje wartość:

x = x + 1

Zamiast tego można napisać następującą skróconą wersję:

x += 1

Taka skrócona forma może być używana z dowolnymi operatorami, takimi jak:

+, , *, **, /, //, %, &, |, ^, <<, >>

Operatory przypisania sprawiają, że kod jest bardziej zwięzły i często są uważane za bardziej czytelne, zwłaszcza gdy wartości zmiennych są często aktualizowane.

Operatory porównania

W Pythonie dostępnych jest osiem operatorów porównania, które można wykorzystać do porównania wartości.

Operacja

Opis

x == y

Równość – sprawdza, czy dwie wartości są równe.

x != y

Nierówność – sprawdza, czy dwie wartości są różne.

x < y

Mniejsze niż – sprawdza, czy lewa wartość jest mniejsza od prawej.

x > y

Większe niż – sprawdza, czy lewa wartość jest większa od prawej.

x <= y

Mniejsze lub równe – sprawdza, czy lewa wartość jest mniejsza lub równa prawej.

x >= y

Większe lub równe – sprawdza, czy lewa wartość jest większa lub równa prawej.

is

Identyczność – sprawdza, czy dwie zmienne wskazują na ten sam obiekt (nie tylko równość wartości).

is not

Brak identyczności – sprawdza, czy dwie zmienne nie wskazują na ten sam obiekt.

Operatory porównania pełnią kluczową funkcję w sterowaniu przepływem programu, zwracając wartości logiczne – ’True’, jeżeli warunek porównania jest spełniony, lub ’False’ w przeciwnym przypadku. Właśnie na podstawie tych zwróconych wartości logicznych podejmowane są decyzje w instrukcjach warunkowych i pętlach, co umożliwia kontrolę przepływu programu w zależności od wyniku porównań.

Operatory logiczne

W Pythonie dostępne są trzy główne operatory logiczne, które służą do tworzenia bardziej złożonych warunków poprzez łączenie prostszych wyrażeń logicznych.

Operacja

Opis

x and y

Zwraca ’True’ jeżeli oba wyrażenia są prawdziwe. Jeśli pierwsze wyrażenie jest fałszywe, drugie wyrażenie nie jest już sprawdzane (tzw. short-circuiting).

x or y

Zwraca ’True’ jeżeli przynajmniej jedno z wyrażeń jest prawdziwe. Jeśli pierwsze wyrażenie jest prawdziwe, drugie wyrażenie nie jest już sprawdzane (tzw. short-circuiting).

not x

Zwraca ’False’ jeżeli wyrażenie jest prawdziwe i ’True’ jeżeli jest fałszywe. Jest to operator negacji.

Operatory logiczne są często używane w instrukcjach warunkowych oraz w pętlach, aby łączyć różne warunki i tworzyć bardziej złożone kryteria sterujące przepływem programu.

Zbigniew Marcinkowski - IamZIBI.pl

Zbigniew Marcinkowski

Mam na imię Zbigniew, ale możesz mi mówić ZiBi. Od dzieciństwa fascynowała mnie technologia. W tamtym czasie raczej psułem rzeczy, niż je naprawiałem. Wszystko się zmieniło, gdy dostałem swój pierwszy komputer. Odnalazłem wówczas swoją pasję, która została ze mną na dobre i na złe. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie "O mnie".

Dodaj komentarz